KDYŽ TO, CO DĚLÁME,
DÁVÁ SMYSL

S vděčností přijímáme podporu grantových programů

Podpořené projekty


Průvodci v síti
Rozvoj kompetencí hybatelů změn v regionech.

 • Program: Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)
 • Investiční priorita: Sociální inovace
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.03.01/00/22_021/0001366
 • Délka trvání: 14 měsíců (IV/2023 - V/2024)
 • Celková výše dotace: 2 396 828 Kč
 • Cíl projektu:
  Cílem projektu je hledání a testování optimální formy programu pro rozvoj kompetencí osob s potenciálem "hybatele změn" a nastavení systému podporujícího sdílení, spolutvorbu a vytváření sítí k řešení lokálních i celospolečenských problémů novými způsoby.
  Do vytváření a testování variant řešení budou aktivně zapojeni účastníci programu tak, aby varianty řešení v maximální míře zohledňovaly jejich potřeby. Současně budou prozkoumávány nové možnosti spolupráce s dalšími klíčovými aktéry s potenciálem přispět k dosažení široce přijímaného a udržitelného řešení.  

Sketchnotes - ilustrované poznámky 

Báseň, která vystihuje hlubší smysl projektu: 

Rezonuješ a rozezníváš
František Kostlán

Není těžké rozeznít kytarové struny
Je těžké rozeznít strunu v lidech a ve stromech
A nejtěžší je rozeznít strunu v sobě
Rozeznít ji tak, aby rezonovala a rozechvívala

K tomu je třeba dalších strun,
aby začaly vibrovat
a zpětně rozechvívaly plnost prázdnoty nástroje,
aby dodávaly první struně pestrost akordu

Aby tělo rozezvučení tónů umožnilo,
musí jej pěkně okrouhle hníst,
tvarovat rukama a nástroji člověk,
který rodí kytary na svět

Rezonanční desku dychtící po tónech,
načechrání pórů dřeva,
postupné vtělování veršů duše,
rodí se zkušeností a rozvahou

I recept na složení laku,
anděla strážného oblin nástroje,
se předává z generace na generaci

Básník dřeva k tomu potřebuje
um, rozum a cit:
znovu a opět se tak rodí těla lidí,
která umějí rezonovatI lidským tělům je třeba vdechnout rozum, cit a um,

aby mohla rozeznívat těla druhá,
aby hlazení strun bříšky prstů mohlo splynout s láskou,
aby úder nesmlouvavých nehtů mohl rozeznít vášeň flamenca

Bez citu a rozumu rezonují těla jen z povinnosti,
ze zvyku, z přirozené vlastnosti dřeva
rezonovat s brnknutím napnuté struny hluše

Rozum i cit říkají:
není důležitý druh dřeva,
ale vlnění tvých kytarových boků při tanci,
když se snažíš rozeznít další struny

Um ti přitom dává možnost být při zrodu krásy

Když druhý vevnitř nerezonuje,
nezachvěje se při pohledu
na ladné křivky nástroje bolestí z té krásy,
ohluchne občas i ten, který rozeznívá

Jsou každý naladěni do jiné tóniny,
hrají jiné stupnice,
rezonují každý ve vlastním koncertním sále,
znějí každý sám sobě a pro sebe,
jako milenci na jednu noc 
Když ale všechno proběhlo jaksepatří -
tvé krásně tvarované tělo,
nasáklé lakem umu porodníka,
vibruje vdechnutou mu duší,
chvěje se, rozeznívá tím struny druhých -
stane se zázrak

Přichází okamžik, který nečekáš,
přestože je tvým cílem,
přichází jako blesk z čistého nebe,
přestože po něm po tisíciletí toužíš,
ohromuje tě svou nenadálostí,
přestože je hnací silou tvého bytí

V tu chvíli se tě dotýká tajemství,
s nímž na kosmický okamžik souzníváš,
v tu chvíli se v tobě rozeznívá ozvěna
čehosi vzdáleného miliony světelných let
a přeci na dosah ruky

Umění rezonovat a rozeznívat
je dar od Boha,
předává jej lidem a stromům

Na začátku je pohlazení
Nebo pohled
Nebo dokonce
prasklá struna


Dialog v Zahradě
Vzdělávání lektorů a mentorů Zahrady života.

 • Program: Erasmus+
 • Typ akce: KA210-YOU - Partnerství malého rozsahu v oblasti mládeže
 • Registrační číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-YOU-000049798
 • Délka trvání: 24 měsíců (III/2022 - II/2024)
 • Celková výše dotace: 60 000 €
 • Partner: Inštitút dialogických praxí (SK)
 • Cíl projektu:
  Cílem projektu je zlepšit kvalitu práce lektorů a mentorů Zahrady života, vzdělávacího programu pro mladé ve věku 15-20 let. V projektu se zaměříme na praktický přenos poznatků a zkušeností partnera Institutu dialogických praxí (IDP) a jejich přímou aplikaci do práce s mládeží. Konkrétně se jedná o principy kolaborativních a dialogických přístupů (dialogická praxe), založených na partnerství, spolupráci, otevřené komunikaci a respektu k odlišnostem.

Uskutečněné aktivity

1. Workshop - Úvod do dialogické praxe

 • 10.-12. července 2022, Ružomberok (SK)
 • Celý workshop byl veden dialogickou a prožitkovou formou. Na kratší teoretické bloky navazovala cvičení a reflexe. Účastníci měli možnost poznat a zažít si principy dialogické praxe, včetně konkrétních cvičení, které mohou využít při své vlastní práci s mládeží.

2. Workshop - Resilience a kariérová adaptabilita

 • 17.-19. listopadu 2022, Bratislava (SK)
 • Účastníci se seznámili s vodítky, která pomáhají facilitátorovi (resp. lektorovi) posunout se od procesně vedeného rozhovoru k otevřenému dialogu. Témata resilience a kariérové adaptability byla zpracována kombinací cvičení a autoevaluace. Účastníci poznali řadu konkrétních cvičení a zároveň si mohli zmapovat své dosavadní zkušenosti s rozvojem resilience, adaptability a vlastních silných stránek.

3. Workshop - Metody zapojování účastníků do tvorby programu

 • 5.-7. března 2023, Horní Libchavy (ČR)
 • První část byla věnována reflexi a sdílení toho, jakým způsobem se účastníkům daří integrovat dialogické přístupy do života a do práce s mládeží. Druhá část byla praktická a prožitková, kdy dvojice účastníků vždy uvedla skupinovou aktivitu a zapojila do ní ostatní účastníky. Tématem třetí části bylo využití digitálních technologií k zapojení účastníků do tvorby programu. 

4. Workshop - Závěrečná reflexe možností dialogu

 • 5.-7. listopadu 2023, Horní Libchavy (ČR)
 • Program závěrečného workshopu přinesl autentický prožitek otevřeného dialogu. Účastníci měli možnost poznat a zažít metodu řešení náročných situací nazvanou "As-if".  V mnoha různých modifikacích také zažili principy a metody reflexe a reflektivních týmů.


1. Dialogické setkání - Možnosti dialogické praxe: seznámení s novými metodami práce s mládeží

 • 20.-22. ledna 2023, Horní Libchavy (ČR)
 • První ze dvou diseminačních setkání, určených pro členy absolventské sítě programu Future leader. Uvedení do dialogické praxe. Praktickou formou jsme představili vybrané aktivity a hlavní principy dialogické praxe. Program připravili absolventi odborných workshopů. 

2. Dialogické setkání - Otevřené setkání k prezentaci výsledků projektu

 • 26.-28. ledna 2024, Horní Libchavy (ČR)
 • Druhé diseminační setkání, opět připravené absolventy odborných projektových workshopů. Program realizovaný v duchu otevřeného dialogu s možností zažít přístupy, techniky a aktivity dialogické praxe.

Kreativní deník a průvodce Zahradou života

 • Hmotný výstup projektu Dialog v Zahradě.
 • Inovativní studijní materiál pro účastníky programu Zahrada života.
 • Na tvorbě se podíleli absolventi a účastníci programu.

Rodina v dialogu
Vzdělávání rodičů s malými dětmi.

 • Program: Erasmus+
 • Typ akce: KA210-ADU - Partnerství malého rozsahu ve vzdělávání dospělých
 • Registrační číslo projektu: 2023-2-CZ01-KA210-ADU-000178055
 • Délka trvání: 24 měsíců (IV/2024 - III/2026)
 • Celková výše dotace: 60 000 €
 • Partner: Inštitút dialogických praxí (SK)
 • Cíl projektu:
  Cílem projektu je navrhnout a vyzkoušet vhodnou formu vzdělávání pro diskriminovanou skupinu dospělých, a to pro rodiče s malými dětmi, a zároveň jim nabídnout obsah, který reaguje na probíhající změny ve společnosti. Projekt tak rozšíří znalosti a dovednosti skupiny 20 rodičů malých dětí prostřednictvím víkendových setkání v kombinaci s online webináři ve dvou oblastech: v metodách dialogické praxe, což je léčivý dialog, který zlepšuje mezigenerační soužití, a v tématu digitalizace a AI.

STAŇ SE SOUČÁSTÍ

Zajímá Tě realizace společensky prospěšných, transformačních a inovačních projektů ? Přijde Ti důležitá podpora růstu mladých lídrů?  Baví Tě vytváření učícího se prostředí, učící se komunity, učící se společnosti?