KDYŽ TO, CO DĚLÁME,
DÁVÁ SMYSL

S vděčností přijímáme podporu grantových programů

Podpořené projekty


Průvodci v síti
Rozvoj kompetencí hybatelů změn v regionech.

 • Program: Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)
 • Investiční priorita: Sociální inovace
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.03.01/00/22_021/0001366
 • Délka trvání: 14 měsíců (IV/2023 - V/2024)
 • Celková výše dotace: 2 396 828 Kč
 • Cíl projektu:
  Cílem projektu je hledání a testování optimální formy programu pro rozvoj kompetencí osob s potenciálem "hybatele změn" a nastavení systému podporujícího sdílení, spolutvorbu a vytváření sítí k řešení lokálních i celospolečenských problémů novými způsoby.
  Do vytváření a testování variant řešení budou aktivně zapojeni účastníci programu tak, aby varianty řešení v maximální míře zohledňovaly jejich potřeby. Současně budou prozkoumávány nové možnosti spolupráce s dalšími klíčovými aktéry s potenciálem přispět k dosažení široce přijímaného a udržitelného řešení.  

Dialog v Zahradě
Vzdělávání lektorů a mentorů Zahrady života.

 • Program: Erasmus+
 • Typ akce: KA210-YOU - Partnerství malého rozsahu v oblasti mládeže
 • Registrační číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-YOU-000049798
 • Délka trvání: 24 měsíců (III/2022 - II/2024)
 • Celková výše dotace: 60 000 €
 • Partner: Inštitút dialogických praxí (SK)
 • Cíl projektu:
  Cílem projektu je zlepšit kvalitu práce lektorů a mentorů Zahrady života, vzdělávacího programu pro mladé ve věku 15-20 let. V projektu se zaměříme na praktický přenos poznatků a zkušeností partnera Institutu dialogických praxí (IDP) a jejich přímou aplikaci do práce s mládeží. Konkrétně se jedná o principy kolaborativních a dialogických přístupů (dialogická praxe), založených na partnerství, spolupráci, otevřené komunikaci a respektu k odlišnostem.

Uskutečněné aktivity

1. Workshop - Úvod do dialogické praxe

 • 10.-12. července 2022, Ružomberok (SK)
 • Celý workshop byl veden dialogickou a prožitkovou formou. Na kratší teoretické bloky navazovala cvičení a reflexe. Účastníci měli možnost poznat a zažít si principy dialogické praxe, včetně konkrétních cvičení, které mohou využít při své vlastní práci s mládeží.

2. Workshop - Resilience a kariérová adaptabilita

 • 17.-19. listopadu 2022, Bratislava (SK)
 • Účastníci se seznámili s vodítky, která pomáhají facilitátorovi (resp. lektorovi) posunout se od procesně vedeného rozhovoru k otevřenému dialogu. Témata resilience a kariérové adaptability byla zpracována kombinací cvičení a autoevaluace. Účastníci poznali řadu konkrétních cvičení a zároveň si mohli zmapovat své dosavadní zkušenosti s rozvojem resilience, adaptability a vlastních silných stránek.

3. Workshop - Metody zapojování účastníků do tvorby programu

 • 5.-7. března 2023, Horní Libchavy (ČR)
 • První část byla věnována reflexi a sdílení toho, jakým způsobem se účastníkům daří integrovat dialogické přístupy do života a do práce s mládeží. Druhá část byla praktická a prožitková, kdy dvojice účastníků vždy uvedla skupinovou aktivitu a zapojila do ní ostatní účastníky. Tématem třetí části bylo využití digitálních technologií k zapojení účastníků do tvorby programu. 


1. Dialogické setkání - Možnosti dialogické praxe: seznámení s novými metodami práce s mládeží

 • 20.-22. ledna 2023, Horní Libchavy (ČR)
 • První ze dvou diseminačních setkání, určených pro členy absolventské sítě programu Future leader. První část byla věnována uvedení do dialogické praxe. Praktickou formou jsme představili vybrané aktivity a hlavní principy dialogické praxe. Druhá část setkání proběhla ve formátu open space. Ve 4 paralelních blocích se uskutečnilo celkem 12 diskusí na nejrůznější témata. Z diskusí vzešla řada nápadů, se kterými aktéři setkání dále pracují a posunují je k realizaci.


STAŇ SE SOUČÁSTÍ

Zajímá Tě realizace společensky prospěšných, transformačních a inovačních projektů ? Přijde Ti důležitá podpora růstu mladých lídrů?  Baví Tě vytváření učícího se prostředí, učící se komunity, učící se společnosti?